Regulamin Sklepu Internetowego SUMMIT MOTORS POLAND Sp. z o.o.


I. Warunki ogólne

1.  Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem") określa szczegółowe zasady korzystania i dokonywania zakupów w sklepie internetowym firmy SUMMIT MOTORS POLAND Sp. z o.o., zwanym dalej „Sklepem”.

2. Właścicielem Sklepu internetowego jest spółka SUMMIT MOTORS POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Popularna 70, 02-473 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem: KRS 0000024240, numer identyfikacji podatkowej NIP 526-10-16-043, o kapitale zakładowym wynoszącym 20.452.810,68 zł.

3. Spółka SUMMIT MOTORS POLAND Sp. z o.o. prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie sprzedaży części samochodowych (zwanych dalej „Towarami”) za pośrednictwem sieci internet.

4. Sklep działa pod adresem internetowym www.sklep.autoplaza.com.pl

5. Do prawidłowego korzystania z systemu teleinformatycznego Sklepu niezbędne są następujące wymagania techniczne:
•    Dostęp do internetu,
•    Zainstalowanie przeglądarki Internet Explorer, Mozilla Firefox lub SeaMonkey,
•    Preferowana rozdzielczość ekranu minimum 1024 x 768 pikseli.

5. Podmiotem dokonującym zakupów w Sklepie, zwanym dalej „Klientem” może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna. Klientem może być zarówno osoba nie prowadząca działalności gospodarczej jak i przedsiębiorca.

6. Sprzedającym Towary w Sklepie jest właściciel Sklepu - Firma SUMMIT MOTORS POLAND Sp. z o.o., zwana dalej „Sprzedawcą”.

6.  Klientowi zakazuje się dostarczania treści o charakterze naruszającym obowiązujące prawo.

7.  Dane osobowe Klienta podlegają ochronie zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

II. Rejestracja Klienta

1. Zamawianie Towarów poprzez Sklep jest możliwe po uprzedniej bezpłatnej rejestracji i akceptacji przez Klienta postanowień Regulaminu oraz pozostałych warunków sprzedaży podanych do wiadomości Klientów na stronach internetowych Sklepu.

2.  Pierwsza rejestracja wymaga wprowadzenia danych Klienta wskazanych na stronie internetowej Sklepu. Dane osobowe będą przetwarzane jedynie w celu realizacji złożonego zamówienia i wykonywania obowiązków Sprzedawcy wynikających z zawartych umów sprzedaży Towarów oraz dla celów określonych w pkt VI.3. Regulaminu. Dane osobowe Klientów nie będą udostępnione osobom trzecim.

III.  Funkcjonalność Sklepu

A. W Sklepie internetowym Klient może bez logowania:

1. Wyszukać towar wpisując do pól filtra wybrane przez siebie kryteria wyszukiwania, takie jak:
a. kod towaru,
b. nazwę towaru lub jej fragment (wyszukiwanie kontekstowe w polu nazwa),
c. markę samochodu (domyślnie FORD) i jego model,
d. grupę asortymentową.

2. Oglądać wynik wyszukiwania w oknie wyszukiwarki w tabeli zawierającej następujące kolumny:
•    zdjęcie towaru,
•    kod towaru,
•    nazwa,
•    opis towaru,
•    cena,
•    dostępność,
•    ikona "koszyk".

3. Umieścić towary z okna wyszukiwarki w koszyku, wpisać ilość, dopisać komentarz do każdej pozycji.

4. W oknie koszyka odczytać zawartość koszyka, ilości, ceny, kwotę do zapłaty. Zmienić ilości, usunąć wpisane wartości.

B. Rejestracja i zalogowanie Klienta na stronie internetowej Sklepu umożliwia złożenie zamówienia.
Klient ma obowiązek zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych identyfikatora użytkownika (login-u) i hasła dostępu umożliwiającego Klientowi  zalogowanie się na stronie internetowej Sklepu. W przypadku uzyskania przez osobę nieuprawnioną dostępu do identyfikatora użytkownika i hasła dostępu, Klient ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Sprzedawcę.

IV. Zamówienie i realizacja dostawy

1. Złożenie przez Klienta zamówienia na Towary jest możliwe po jego wcześniejszej rejestracji i zalogowaniu na stronie internetowej Sklepu.

2. Przesyłając zamówienie, Klient zgadza się na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia.

3. Po przesłaniu zamówienia Klient otrzymuje na podany przez siebie w formularzu rejestracyjnym adres e-mail potwierdzenie wysłanego zamówienia wraz ze specyfikacją zamówionych Towarów, wartością zamówienia i warunkami płatności za zamówione Towary.

4. Zamówienie jest wiążące dla obu stron z chwilą przesłania przez Sprzedawcę na podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym adres e-mail potwierdzenia zamówienia zawierającego dane wskazane w pkt.3 powyżej. Do umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą stosuje się przepisy niniejszego regulaminu wraz ze Szczegółowymi Warunkami Gwarancji.

5. Warunkiem realizacji zamówienia Klienta, nie będącego konsumentem jest dokonanie zapłaty całej ceny zakupu Towarów (przedpłaty).
Klient będący konsumentem może dokonać zapłaty ceny za Towary w jeden z poniższych sposobów realizacji płatności:
•    Gotówką lub karta płatniczą przy odbiorze Towarów w siedzibie Sprzedawcy,
•    Gotówką, przy odbiorze Towarów od kuriera firmy spedycyjnej,
•    Przelewem bankowym, przed wysyłką Towaru do Klienta

6. Ceny Towarów podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. W chwili złożenia zamówienia, cena staje się wiążąca dla Klienta.

7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian cen oferowanych Towarów, wprowadzania do sprzedaży nowych Towarów i modyfikacji istniejących, jak również przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.

8. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub przejściowo realizację złożonego zamówienia, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji lub anulowania zamówienia. O zaistniałej sytuacji Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Klienta pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.
W takim przypadku Sprzedawca może również – według swego wyboru - zwolnić się ze zobowiązania przez dostarczenie Towaru zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę co Towar zamówiony, informując Klienta będącego konsumentem o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, za zwrotem Towaru zastępczego na koszt Sprzedawcy.

9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji (odmowy wykonania) zamówienia lub zawieszenia Klientowi dostępu do składania zamówień, w przypadku:
- ujawnienia się okoliczności uzasadniających wątpliwości, co do autentyczności zamówienia lub podejrzenia o korzystaniu z konta Klienta przez osoby nieuprawnione,
- ustalenia faktu naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu albo
- ujawnienia się okoliczności uzasadniających podejrzenie złożenia zamówienia bez zamiaru uiszczenia ceny sprzedaży Towarów lub niezgodności zamówienia z prawem.
W takim przypadku Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Klienta pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

10. Zakupione Towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówienia, za pośrednictwem firmy spedycyjnej DHL lub Stolica.

11. Klient pokrywa koszty przesyłki Towaru, które zależne są od wartości i rodzaju zamówionego Towaru i wybranego zgodnie z formularzem zamówienia i określone są w części „Koszty transportu”, stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu.

12. Klient ma obowiązek potwierdzić odbiór przesyłki pisemnym pokwitowaniem. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia w obecności kuriera dostarczającego Towar: stanu przesyłki i jej opakowania (w szczególności czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu) oraz jej kompletności (ilości dostarczonych Towarów). W przypadku ujawnienia uszkodzenia przesyłki albo braków ilościowych Towarów Klient zobowiązany jest zażądać od kuriera dostarczającego Towar sporządzenia szczegółowego protokołu o stanie przesyłki (protokółu szkody) i niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 12 godzin, zawiadomić Sprzedawcę, przesyłając mu należycie sporządzony protokół szkody podpisany przez Klienta i przewoźnika.
Warunkiem rozpatrzenia przez Sprzedawcę reklamacji ilościowej Towaru bądź reklamacji co do widocznego (zewnętrznego) uszkodzenia Towaru, jest należyte sporządzenie i podpisanie przez Klienta i pracownika firmy spedycyjnej protokołu reklamacji obejmującego powyższe braki lub uszkodzenia. W przypadku odbioru Towaru przez Klienta w siedzibie Sprzedawcy, Klient jest zobowiązany do sprawdzenia zakupionego Towaru w chwili jego wydania przez Sprzedawcę.
Podpisanie przez Klienta pokwitowania odbioru przesyłki bez sporządzenia i podpisania z udziałem przewoźnika protokołu o stanie przesyłki (protokółu szkody) stanowi potwierdzenie zgodności zawartości przesyłki z zamówieniem oraz potwierdzenie braku widocznych uszkodzeń (wad) i braków ilościowych Towarów.

13. Klient będący konsumentem może zrezygnować z zakupionego Towaru bez podania przyczyny, w terminie 10 dni od jego dostarczenia, składając Sprzedawcy na piśmie stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
Zgodnie z art. 10 ust. 3 pkt. 4 ustawy z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r. z późn. zm.), powyższe prawo odstąpienia od umowy nie dotyczy Towarów, które stanowią świadczenia o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związane z jego osobą, tj. Towarów oznaczonych na stronach internetowych Sklepu statusem „na zamówienie".  
Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, zwracany przez Klienta Towar musi być w stanie w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

14. Zwracany Towar należy przesłać na wskazany w niniejszym Regulaminie adres Sprzedawcy. Po stwierdzeniu, że zwracany Towar jest w stanie niezmienionym, Sprzedawca zapewni zwrot Klientowi równowartości ceny Towaru. Koszty dostawy i odesłania Towaru nie podlegają zwrotowi.

15. Zwrotowi nie podlegają Towary sprowadzane na specjalne życzenie Klienta, zgodnie z pkt IV.13. Regulaminu oraz art. 10 ust. 3 pkt 4 ustawy z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

V. Gwarancja i reklamacje

1. Towary oferowane w Sklepie internetowym są objęte gwarancją Sprzedawcy na  warunkach określonych w niniejszym Regulaminie wraz ze Szczegółowymi Warunkami Gwarancji. Warunkiem gwarancji na oryginalne części Ford i Motorcraft jest ich montaż w autoryzowanym serwisie Ford. Warunkiem gwarancji na pozostałe części jest ich montaż w wyspecjalizowanym warsztacie samochodowym. Poniższe Szczegółowe Warunki Gwarancji stanowią integralną część niniejszego regulaminu i umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
   
2. Dla zachowania uprawnień z gwarancji, Kupujący jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia Sprzedawcy o wadzie Towaru niezwłocznie po ujawnieniu się wady. W celu realizacji uprawnień z gwarancji Klient dostarcza Towar wraz z należycie wypełnioną Kartą Gwarancyjną do siedziby Sprzedawcy (02-473 Warszawa, ul. Popularna 70).

3. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych po zapoznaniu się ze stanem Towaru i po ustaleniu jego ewentualnych wad i usterek oraz ich przyczyn.

4. Towar wadliwy zostanie wymieniony na pełnowartościowy lub naprawiony, zgodnie z warunkami gwarancji określonymi w niniejszym Regulaminie oraz w Szczegółowych Warunkach Gwarancji. Jeżeli okaże się to niemożliwe, Sprzedawca zwróci Klientowi równowartość ceny zakupionego Towaru.

VI.  Poufność danych osobowych Klientów

1. Dane osobowe Klienta uzyskane w celu realizacji zamówienia przechowywane będą przez Sprzedawcę z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, wymaganych przez odpowiednie przepisy prawa.

2. Przechowywane dane osobowe mogą w każdej chwili zostać udostępnione Klientowi do wglądu.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wykorzystywania przechowywanych danych w celach prowadzenia programów lojalnościowych, weryfikacji jakości oferowanych usług oraz kontaktu z Klientem w celach związanych z realizacją zamówienia i wykonywania obowiązków Sprzedawcy wynikających z zawartych umów sprzedaży Towarów (w szczególności serwisu posprzedażowego).

4. Dane osobowe Klientów nie zostaną przekazane jakimkolwiek podmiotom trzecim.

VII. Postanowienia końcowe

1. Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów wynikających lub związanych z umowami sprzedaży Towarów zawartymi za pośrednictwem Sklepu internetowego jest sąd powszechny właściwy dla miejsca siedziby Sprzedawcy.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu oraz aktualny tekst Regulaminu dostępny będzie na stronie internetowej Sklepu.

4. Integralną częścią niniejszego Regulaminu są Szczegółowe Warunki Gwarancji oraz Koszty Transportu

VIII. Dane kontaktowe.

1. Adres Sprzedawcy:
SUMMIT MOTORS POLAND Sp. z o.o.
02-473 Warszawa
ul. Popularna 70

2. Adres poczty elektronicznej: sklep@autoplaza.com.pl

3. Telefony Działu Części:
•    022 447 00 24
•    022 447 00 25
•    022 447 00 26
•    022 447 00 27